.

Referat af bestyrelsesmøde – 21 sep 2020

Afbud fra: Arne og Claus.

Ref. Lone

Martin indledte med at meddele sin udtræden af bestyrelsen fra dags dato af personlige årsager. Formanden og bestyrelsen takker Martin mange gange for hans indsats.

 • Status fordeling af vinterbade- og træningstider. Anne-Lise efterlyser skemaet. Det findes på hjemmesiden, da der var problemer med at få det lagt i Conventus.
  1. Mundtligt resumé af evalueringsmøde med vinterbaderne v/Anne Mette og Anne-Lise.
 • Status på Coronasituationen. Skal forholdsregler opdateres? Drøftet med pkt. 1.

Vi fortsætter med de nuværende forholdsregler, dvs. at man fortsat kan bruge klublokale og omklædningsfaciliteter ud fra de rammer, bestyrelsen har stukket ud, da disse tager afsæt i vejledningen fra myndighederne. Gennemgang og revidering af klubbens regler omkring Corona. Retningslinjerne ophænges i klubben. Der er enighed om, at vi fortsat kan drikke en kop kaffe sammen efter klubaktiviteter og i forbindelse med arbejdsgrupper, men undlader at afholde egentlige sociale arrangementer.

 • Ønske om Halloween-arrangement med overnatning for ungdomsroerne d. 31.10

Bestyrelsen stiller sig positivt over for et overnatningsarrangement under normale omstændigheder. Brandmyndighederne skal orienteres ved overnatning. Vi afventer coronasituationen før endelig stillingtagen til sagen.

 • Booking af fællesrum på baggrund af en konkret hændelse

Ungdomsafdelingens træningstider lægges ind i kalenderen. Det checkes om alle udvalgsformænd har adgang til kalenderen. Alle er ansvarlige for at holde en god tone i klubben.

 • Status kommunikationsgruppe

Der er flg. medlemmer i gruppen:

Vinterbaderne: Lilian Fløjgaard

Baglænsroerne: Claus Solmer/Marianne Jepsen

Kajak/voksen: Benedikte Nielsen

Kajak/ungdom: Lotte Vestermarken

Ole Madsen (Webmaster)

Anne Mette

Der afholdes møde i gruppen slut oktober. Anne Mette indkalder.

 • Status for kajakhus. Lone orienterede om arbejdet med kajakhuset. Det skrider fremad, men der mangler hænder ind imellem og vi går ind i efteråret, så vi vil gerne have det færdigt. Der er planer om en anden portløsning end den oprindeligt aftalte med bestyrelsen iflg. Per. Torben P kontakter byggegruppen ang. valg af portløsning. Kajakudvalget har drøftet medlemsstop for at have overskud til at lave interne aktiviteter og har derfor reduceret mængden af kurser.
 • Belægning på klargøringspladsen. Vi har drøftet en belægning i hele hallens længde og ned til broen. Nicolai laver en optegning af muligt fliseområde og undersøger i samme ombæring priser på belægning og sten. Vi reserverer foreløbig 50.-60.000 kr. til formålet.
 • Udlejning af plads til både. Kajakudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, som kommer med et udspil fra kajaksiden. Arbejdsgruppen retter henvendelse til Tommy ang. roudvalgets overvejelser. Der skal udarbejdes retningslinjer på området, og disse skal synliggøres. Hvem står for udlejning? Emnet drøftes senere på baggrund af arbejdsgruppens udspil.

 

 9) Status for budget (Arne). Desuden: Kan vi tildele udvalgene yderligere midler i år? Status for fundraising. Er der behov for yderligere fundraising til akutte behov? Udvalgenes ønskeliste er sendt med (Per). Vi fik afslag på SUP’er og prioriterer ikke umiddelbart dette på budgettet, men søger fonde igen til næste år. Jan S, Benedikte og Per arbejder fortsat med fundraising.

10) Forespørgsel fra Tommy/roudvalget om indkøb af årer. Drøftet med pkt. om budget. Ønsket imødekommes med 12.000 kr.

 

11) Eventuelle forretningsmæssige eller organisatoriske tilpasninger for Økonomiudvalg, fundraising og sikkerhedsarbejdet m.m. Skal der nye frivillige medlemmer ind i arbejdet? Er det fortsat behov for et Økonomiudvalg? (Per og Anne Mette). Punktet udskydes til næste møde.

12) Orientering om møde med LOA om byggeri m.h.p. senere beslutning, om vi vil arbejde videre med eget hus på egen hånd, eller om vi vil forsøge at indgå som en del af helheden i klyngehus-oplevelsessti-søsportshjørne (Martin). Martin orienterede fra sit møde med Bygge- og anlægsfonden. Punktet tages op senere.

13) Status for brugerrådet (Martin)

Punktet drøftes igen på næste møde.

Resten af punkterne udskydes til senere møde.

14) Status for diverse aktiviteter:

Afholdte aktiviteter: Sommersjov, besøg fra Bagsværd Roklub og Svømmeklubben, Besøg fra Nordea. Kort evaluering.

Kommende aktiviteter:

Gallafest, hædring af medaljevindere, julefrokost (dato?)

15) Diverse:

 • Vi mangler gamle hovednøgler. Skal vi inddrage hovednøgler fra medlemmer, der ikke er i bestyrelse eller ikke har anden særlig grund til at kunne få adgang til værksted og kontor? (Per)
 • Der foreligger udkast til opdaterede reglementer, bl.a. Brandsikkerhedsinstruks og Ro-reglement for Roudvalget. Bestyrelsen skal godkende og evt. drøfte om bålplads på matriklen kan godkendes. (Per)

 

16) Fastsættelse af ekstra bestyrelsesmøde mhp drøftelse af de punkter, som vi ikke når.

17) Evt.

 

Comments are closed.