.

Generalforsamling 30. januar 2022. Opdateret 23/1.

Kære medlemmer


Der indkaldes til ordinær generalforsamling søndag den 30. januar 2022 kl. 14.00 – 16.00 i klubben.
Der tages forbehold for eventuel udsættelse grundet Corona.


Dagsorden i henhold til Vedtægter for Ringsted Ro- og Kajakklub:
1. Valg af dirigent og to stemmetællere
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
På valg er:
a) Formand Jeppe Brandt Jepsen – modtager genvalg
b) Bestyrelsesmedlem Claus Solmer Jørgensen – modtager ikke genvalg
c) Bestyrelsesmedlem Teddy Tofte Hansen – modtager genvalg
d) Bestyrelsesmedlem Joachim Jørgensen (udtræder før tid af private årsager)
e) Valg af 1. samt 2. suppleant til bestyrelsen
f) Generalforsamlingen orienteres om valget af ungdomsrepræsentant samt valg af bestyrelsesmedlem fra affilierede klubafdelinger
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8. Fastsættelse af kontingent med videre for det kommende år
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden skriftligt i hænde senest 16 dage før generalforsamlingen.


Med venlig hilsen
Jeppe Brandt Jepsen
Formand

Comments are closed.