.

Ansøg om kursustilskud

Når et af klubbens medlemmer ønsker kompetenceudvikling i form af kursus, som afholdes af forbund, foreninger, kommercielle kursusudbydere og lign., kan det pågældende medlem søge klubben om økonomisk støtte hertil. Udvalgsformanden kan bevilge hel eller delvis dækning af kursusgebyr og eventuelle tilhørende udgifter til kursusmaterialer, såfremt der er råderum hertil på udvalgets kursusbudget. Der kan i særlige tilfælde ydes delvist tilskud til kørepenge, broafgift, forplejning, indkvartering eller lign.

Inden kursustilmelding aftaler det pågældende medlem med udvalgsformanden om kursusaktiviteten, og det aftales om klubben yder refusion af hele eller dele af kursusudgiften og eventuelle følgeudgifter.

Det pågældende medlem er herefter selv ansvarlig for at tilmelde sig kursus og at betale alle udgifter indledningsvis. Når kursus er afholdt, kan det pågældende medlem indsende en ansøgning til klubben om refusion af kursusudgifter m.m.. Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Kopi af faktura for betaling af kursusafgiften og eventuelle kursusmaterialer
  • Kopi af bankudskrift, dags dato kvittering eller lign., som dokumenterer, at udgiften er betalt
  • Kursusprogram
  • Deltagerliste
  • Kvitteringer for øvrige afholdte udgifter (hvis det på forhånd er aftalt med udvalgsformanden, at udgiften dækkes)
  • Oplysning om kontonummer, hvortil klubben kan overføre eventuelt udlagt beløb.

Ansøgningen med ovenstående bilag skal sendes til udvalgsformanden, som påtegner ansøgningen med det beløb, som er aftalt, og som udvalgsformanden ønsker at yde. Udvalgsformanden sender dokumentationen videre til kassereren, som afregner direkte med kursusdeltageren.

Såfremt der er tale om et leder- eller instruktørkursus, kan klubben efterfølgende søge Ringsted Unionen om refusion af et beløb på op til 3.000 kr. pr. person pr. år. Det er derfor vigtigt, at udvalgsformanden, inden for 3 måneder efter at kursus er gennemgået, giver Økonomiudvalget besked om, at det pågældende kursus vurderes at ligge inden for rammerne af kommunens tilskudsordning.

Økonomiudvalget gennemgår herefter ovennævnte dokumentation og udfylder ansøgningsblanket, som Formanden skal underskrive inden aflevering til Ringsted Unionen.

Kassereren kontrollerer, at refusionen efterfølgende tilgår klubbens bankkonto.

Download ansøgning til kursustilskud her:  Kursus_Kommune.pdf

Hjemmeside: www.ringsted-union.dk