.

Brandsikkerhedsinstruks

Forebyggelse af brand

 • Vær forsigtig med anvendelse af åben ild. På ejendommen findes gasinstallation, brandbare materialer, brandbare væsker (benzin) og bevoksning, som kan blive antændt i tilfælde af ubetænksomhed.
 • Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn.
 • Tobaksrygning må ikke finde sted indendørs.
 • Der anvendes flaskegas til opvarmning af vand i baderum. Gasflaskerne (2 stk. 33 kg trykflasker skal være placeret i udvendigt skab i hjørnet ved terrassen. En tredje flaske kan evt. stå klar ved siden af skabet.
  Der må ikke anvendes åben ild inden for 3 meter af gasflaskerne.
  I tilfælde af brand skal det tilstræbes at lukke ventilen på gasflaskerne, afmontere slangetilslutningen og fjerne gasflaskerne fra skabet og flyt dem væk fra bygningen.
 • Affaldsposer og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i skraldespandene ved indkørslen.
 • Kaffemaskiner, el-kogekander og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brugen.
 • Flugtvejsdøre må ikke spærres af effekter, møbler eller lign.
 • Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt.
 • Bålplads skal være placeret i mindst 3 meters afstand fra bygninger, træer, buske eller andet brandbart materiale. Bålet skal slukkes med vand, hvis det forlades.
 • Grill må aldrig anvendes indendørs.
  Grill skal være placeret på ikke-brandbart og fast underlag i mindst 1,5 meter afstand fra bygninger, træer, buske eller andet brandbart materiale.
 • Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere.