.

Instruks for overnatning i klubhus

Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med Forsvarsministeriets Bekendtgørelse nr. 212 af 27/03/2008. “Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisnings-lokaler, daginstitutioner og butikker”. Klubhuset henhører under kategorien ”Undervisningslokaler”.

Klubbens bestyrelse er ansvarlig for, at klubhuset er indrettet og udstyret i overensstemmelse med bekendtgørelsen, og at sikkerhedsudstyr (røgdetektorer, brandslukkere og evakueringsveje) til stadighed er velfungerende, og at sikkerheds-udstyret ved husformandens foranstaltning er kontrollet mindst én gang om året jf. DS 2320.

Klubhuset kan anvendes til overnatning i op til 5 døgn i forbindelse med kurser, arrangementer og lign.

Der skal altid på forhånd været udpeget en leder, som opholder sig på området i hele perioden, og som er ansvarlig for sikkerheden. Lederen skal være udstyret med en mobiltelefon. Lederen må gerne sove, og det anføres på tavlen i klublokalet, hvor vedkommende sover, og der angives ligeledes et mobil nr., som lederen kan kontaktes på. Opmærksomheden henledes på, at mobildækningen i området er ringe, og at det kan være vanskeligt at opretholde net-dækning inde i klubhuset.

Hvis antallet af overnattende personer er over 10, skal der senest 10 dage forinden ske anmeldelse til:

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Manøvej 25, 4700 Næstved
Email: msbr@msbr.dk
Administrationen:  5578 7800. Man – Tor: 8-15  Fre: 8-12
Vagtcentralen (Døgnåbent):  5572 0805

Anmeldelse kan ske ved udfyldelse af blanketten under menuen Selvbetjening på Brand & Redning hjemmeside:

http://www.msbr.dk/selvbetjening/formular-til-midlertidig-overnatning/

Det er lederens ansvar at anmelde overnatning til Brand og Redning.

Lederen er ansvarlig for at gennemføre fornøden instruktion af øvrige. Alle skal have gennemgået Brandinstruksen omfattende en gennemgang af flugtvejene, placering brandslukningsmateriel samt hvor man samles i tilfælde af brand (Samlingssted er på parkeringspladsen).

Klublokalet er udstyret med 5 udgangsmuligheder, hvoraf de to er afmærket som flugtveje (terrassedør mod søen, flugtdør i termorude mod syd).

Lederen skal sikre sig, at alle døre og flugtveje er ulåste, når lokalet anvendes til overnatning.

I alle rum, hvor der overnatter personer, skal der være installeret en røgalarm. Lederen skal med hjælp af test-knappen afprøver alarmen, inden overnatning finder sted.

Rygning er forbudt i alle klubbens lokaler.