.

Ordinær generalforsamling 3. marts 2024

Der afholdes generalforsamling søndag 3. marts kl. 1400-1600 i klublokalet Ejlstrupvej 160.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og to stemmetællere
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag (se nærmere argumentation i fremsendt mail eller på opslag i klublokalet)
a. Forslag om vedtægtsændring med nyt navn for klubben
b. Forslag om vedtægtsændring med indførelse af mulighed for udpegning af æresmedlemmer, alternativt forslag om at to navngivne medlemmer tildeles kontingentfrihed resten af livet

6. Valg af bestyrelse
På valg er:
Formand og to bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Endvidere orienteres om valg af ungdomsrepræsentant samt valg af bestyrelsesmedlem fra affilierede klubafdelinger

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

8. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

9. Eventuelt
Comments are closed.