.

Dagsorden – RRK generalforsamling 9 MAJ 2021

1. Valg af dirigent og to stemmetællere

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
a. Godkendelse af regnskab 2020
b. Orientering om budget 2021
c. Orientering om nedlæggelse af Bådfonden

5. Indkomne forslag:
a. Beslutning om køb af jordstykke fra Slangerupgård (forslag fremsat af bestyrelsen)
b. Beslutning om nyt klubhus byggeri m.h.p. fundraising (forslag fremsat af bestyrelsen)
Der er ikke indkommet yderligere forslag

6. Valg af bestyrelse
a. Valg af formand (Jeppe Brandt Jepsen stiller op for 1 år)
b. Valg af kasserer (Arne Larsen er villig til genvalg)
c. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lone Rasmussen og Per Bigum er på valg (begge er villige til genvalg)
Suppleant Torben Pedersen er indtrådt i bestyrelsen, men ønsker ikke at fortsætte. Nyt bestyrelsesmedlem skal vælges for 1 år
Martin Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem skal vælges for 2 år.

Følgende kandidater stiller op til valg i bestyrelsen: Lone Rasmussen, Per Bigum, Joachim Jørgensen, Teddy Tofte Hansen og Erik Thomsen. Følgende stiller op til valg som suppleant: Jack Fejerskov.
d. Valg af 1. samt 2. suppleant til bestyrelsen:
Generalforsamlingen anmodes om at stille kandidater.
e. Generalforsamlingen orienteres om valget af en ungdomsrepræsentant samt valg af bestyrelsesmedlem fra affilierede klubafdelinger.
Ungdom: Vil blive meddelt på generalforsamlingen
Vinterbaderne: Anne Lise Oechler

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Erik Thomsen og Jeanette Jespersen er villige til genvalg.
Tommy Silvestre er villig til genvalg som revisorsuppleant.

8. Fastsættelse af kontingent med videre for det kommende år
a. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for 2021
b. Vinterbaderne fastlægger eget kontingent

9. Eventuelt

Comments are closed.