.

Generalforsamling og standerhejsning 27. marts 2022.

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til generalforsamling i Ringsted Ro- og Kajakklub. Generalforsamlingen afholdes i klublokalet 27. marts 2022 kl. 1400-1600. Det sker i forlængelse af standerhejsningen kl. 1330.
Dagsorden :
1. Valg af dirigent og to stemmetællere
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
På valg er:
a) Formand Jeppe Brandt Jepsen – modtager genvalg
b) Bestyrelsesmedlem Claus Solmer Jørgensen – modtager ikke genvalg
c) Bestyrelsesmedlem Teddy Tofte Hansen – modtager genvalg
d) Bestyrelsesmedlem Joachim Jørgensen (udtræder før tid af private årsager)
e) Valg af 1. samt 2. suppleant til bestyrelsen
f) Generalforsamlingen orienteres om valget af ungdomsrepræsentant samt valg af bestyrelsesmedlem fra affilierede klubafdelinger
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8. Fastsættelse af kontingent med videre for det kommende år
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden skriftligt i hænde senest 10. marts. Tidligere fremsendte forslag ifm. med oprindelig dato for generalforsamling, bedes genfremsendt.

Med venlig hilsen
Jeppe Brandt Jepsen
Formand

Comments are closed.