.

Ordinær generalforsamling 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ringsted roklub samt Bådfonden.

Generalforsamlingen for Ringsted Roklub afholdes d. 28/01 2014, kl. 19 og efterfølges umiddelbart af generalforsamling for Bådfonden. Der er spisning fra kl. 18, tilmelding nødvendig til formanden (helst sms eller mail), senest d. 21/01.

 

Generalforsamlingen for Ringsted Roklub har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag. Se herunder:
6. Valg af bestyrelse:
a. Valg af formand.  Jørn er på valg, genopstiller ikke som formand.
b. Valg af kasserer. Ikke på valg.
c. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Torben og Kurt er på valg, ingen af dem genopstiller.
d. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
e. Generalforsamlingen orienteres om valget af 2 ungdomsrepræsentanter.
7.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af kontingent med videre for det kommende år.   Bestyrelsen foreslår en stigning på 100 kr. på alm. medlemskab, 200,- på fam. medlemsskab, 50 kr. på ungdomsmedlemskab. Samtidig indføres et kontingent på 200kr. på “Ejnars Roere”. Alle stigninger er pro anno, ingen stigninger på øvrige medlemsskaber.
9. Eventuelt.

Indkomne forslag/ændringsforslag til vedtægter:

1.

Forslag til ændring af vedtægter, generalforsamling i Ringsted Roklub, den 28.1.14.

Således ser vedtægterne ud pt:

§ 14   Klubbens myndighed samt stemmeberettigede

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Kun den kan ændre klubbens vedtægter. Til ændring af klubbens vedtægter fordres, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

På generalforsamlingen må enhver, der er fyldt 16 år og har været medlem i mindst 3 måneder, personligt afgive stemme.

Forældre/værge til aktive medlemmer under 16 år har ligeledes stemmeret. Ingen fremmødte kan dog oppebære mere end én stemme.

Såvel aktive som passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemmer, der står i restance med kontingent fra sidste kontingentperiode, har ikke stemmeret.

Ændringsforslag til generalforsamlingen den 28.1.14

Forældre/værge til aktive medlemmer under 16 år har ligeledes stemmeret. Medlemmer med børn under 16 år, kan herved afgive stemmer for deres aktive børn, inkl. egen stemme.

 Det påhviler bestyrelsen, at anvende en afstemningsform, hvoraf det tydeligt fremgår at kun stemmeberettigede afgiver stemmer, fx ved udlevering af stemmekort.

 2.

Hermed punkt til generalforsamling:

 

Ændring af budgetkonto for kajak- ro- og ungdomsafdeling.

Budgetkonto for kajak- ro- og ungdomsafdeling ændres til fast konto som afdelingens årlige tildeling af midler indsættes på. Afdelingen disponerer selv over hvad pengene bruges til og hvornår. Der aflægges regnskab til kassereren som vanligt.

 

Alternativt forslag.

Der oprettes en materielkonto for hver afdeling hvor sponsormidler og ikke forbrugte midler fra budgetkonto kan indsættes på. Afdelingen disponerer selv over hvad pengene bruges til og hvornår. Der aflægges regnskab til kassereren som vanligt.

 

MVH Torben

3.

Forslag til ændring af § 14 stk. 4

§ 14    Klubbens myndighed samt stemmeberettigede

1.       Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Kun den kan ændre klubbens vedtægter. Til ændring af klubbens vedtægter fordres, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

2.       På generalforsamlingen må enhver, der er fyldt 16 år og har været medlem i mindst 3 måneder, personligt afgive stemme.

3.       Forældre/værge til aktive medlemmer under 16 år har ligeledes stemmeret. Ingen fremmødte kan dog oppebære mere end én stemme.

4.       Såvel aktive som passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

5.       Medlemmer, der står i restance med kontingent fra sidste kontingentperiode, har ikke stemmeret.

Ændres er til:

Det er kun aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Forslag til ændring af § 12 stk. 1.

samt stk. 2 i/a. (da dette ikke hænger samme med vores regler, kan ikke lave stk. 1 uden stk. 2 i/a)

§ 12    Generalforsamling

1.       Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar,

efter behørig bekendtgørelse af dagsorden og eventuelle forslag til ændring af

vedtægter på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubhuset mindst 8 dage forud.

2.       Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

a.       Valg af dirigent og to stemmetællere.

b.      Valg af referent.

c.       Formandens beretning.

d.      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

e.      Indkomne forslag.

f.        Valg af bestyrelse.

a)Valg af formand.

b)                Valg af kasserer.

c)  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

d)                Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

e)                Generalforsamlingen orienteres om valget af 2 ungdomsrepræsentanter.

g.       Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

h.      Fastsættelse af kontingent med videre for det kommende år.

i.         Eventuelt:

a)Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

må være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

 

Ændres er til:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar. Dato for generalforsamlingen bekendtgøres 14 dage forud på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubben.

Endelig dagsorden og eventuelle forslag til ændring af vedtægter bekendtgøres på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubhuset

mindst 14 dage forud. Der udsendes information om dato for generalforsamlingen bekendtgøres 21 dage forud på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubben.

 

Ændres er til:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden skriftligt i hænde senest 16 dage før generalforsamlingen.

 

Her lige et punkt til, som jeg ønsker behandlet på generalforsamlingen den 28/01 2014 under punk 5. ”Indkomne forslag”:

 Afstemning om klubben ønsker en tilbygning til klubhuset (som projekteret) eller et nyt klubhus, finanseret ved fundraising.

Venlig hilsen

Tommy Silvestre

4.

Til punkt 5 på generalsamlingen d. 28/1 2014.

 

 

Ejnars Roere”

Et skridt til lovliggørelse af Ejnars roere.

Da begrebet Ejnars roere i mine øjne ikke er lovlig efter vores vedtægter bør dette gøres lovligt.

Derfor mener jeg at alle der roer i vores klub skal medlem af klubben og selvfølgelig med de rettigheder der gælder ifølge vedtægterne.

Hvis de derimod er at regne for fuldgyldige medlemmer som ikke skal betale kontingent og ikke bidrage til ALLES glæde i klubben, skal dette forslag naturligvis trækkes tilbage.

Med Venlig Hilsen

Niels.

5.

Ejnars-roere

Følgende tilføjelser i §3:

§ 3

Aktive medlemmer

Ethvert ny aktivt medlem må, forinden der tilstedes adgang til roning (enten i robåde eller i kajakker) afgive skriftlig erklæring om at være i besiddelse af almindelig svømmefærdighed.

Inden frigivelse skal medlemmet have aflagt svømmeprøve i henhold til de krav DFfR’s og DKF’s love foreskriver samt i henhold til Ringsted Roklubs reglement. Ved deltagelse i arrangementer uden for klubregi og lokalt rofarvand skal henholdsvis DFfR’s og DKF’s krav opfyldes.

Medlemmer deles i seniorroere, ungdomsroere, kondiroere samt Einars roere. Ved det fyldte 18 år overgår ungdomsroere til seniorroere.

Kondiroere er medlemmer, der kun benytter kondirummet.

Ejnars-roere,  er medlemmer, der kun ror tirsdage i sommersæsonen fra klokken 14.00 til 15.30, og betaler kontingent som sådanne. Kontingent for Einars Roere er 200 kr. årligt.

Mindste alder for optagelse som aktivt medlem:

o Fyldt 10 år ved indmeldelse. Medlemmer, der ikke er fyldt 17 år, skal have forældrenes eller værges skriftlige tilladelse til indmeldelse.

   O Aktive medlemmers børn i alderen 0 til 10 år kan optages i klubben som aktive medlemmer. Disse medlemmer kan deltage i klubbens aktiviteter i den udstrækning DFfR’s og DKF’s love og sikkerhedsbestemmelser tillader det. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler herom.

 

Fremsat af bestyrelsen.

6.

Forslag til ændring af bestyrelsen i Ringsted Roklub

 

Bestyrelsen vil fra næste generalforsamling bestå af formand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges af generalforsamling, samt udvalgsformænd. Udvalgsformændene, som består af formand for roafdelingen, formand for ungdomsafd. samt formand for kajakafd., vælges af de aktive medlemmer i div. interesseområder og de har fuld stemmeret som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

For at regnes som aktiv (stemmeberettiget), skal man have roet mindst 50 km., i pågældende afd., i foregående  kalenderår.

For at opnå godkendelse som udvalgsformand, kræves mindst 50% af stemmerne fra de stemmeberettigede i det pågældende interesseområde. Roklubbens siddende bestyrelse godkender valgte og vedkommende skal derfor være valgt senest 15 dg. før ordinær generalforsamling.

Udvalgsformændene vælges, som øvrige bestyrelsesmedlemmer, for 2 år.

For at få en retfærdigt valgt bestyrelse, vil der ved, og umiddelbart inden, generalforsamlingen i 2015 blive valgt:

 1. Kasserer, sidder 2 år
 2. Udvalgsformænd, sidder 2 år. 
 3. 2 bestyrelsesmedlemmer som sidder 1 år.

Forslaget er fremsat af Jørn Ekblom.

 

7.

Ændringsforslag til Ringsted Roklubs generalforsamling den 28. januar 2014

Vedtægter

Nuværende ordlyd:

”§  1  Navn, hjemsted og formål

 • Klubbens navn er ”Ringsted Roklub”, og dens hjemsted er Ringsted Kommune.
 • Klubbens formål er roning og kajakroning.
 • Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak

Forbund (DKF) under Danmarks Idræts‐Forbund (DIF) samt Danske Gymnastik &

Idrætsforeninger Vestsjælland (DGI Vestsjælland) og er underlagt disse forbunds love,

bestemmelser/reglementer samt vejledninger.

 • Klubbens standermærke er en hvid vimpel med rød kant og 3 røde bølgelinier. ”

 

Ændringsforslag  1:

”§  1  Navn, hjemsted og formål

 • Klubbens navn er  ”Ringsted Roklub og Kajakklub”, dens hjemsted er Ringsted Kommune.
 • Klubbens formål er roning og kajakroning.
 • Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak

Forbund (DKF) under Danmarks Idræts‐Forbund (DIF) samt Danske Gymnastik &

Idrætsforeninger Vestsjælland (DGI Vestsjælland) og er underlagt disse forbunds love,

bestemmelser/reglementer samt vejledninger.

 • Klubbens standermærke er en hvid vimpel med rød kant og 3 røde bølgelinjer. ”

 

Ændringsforslag  2:

”§  1  Navn, hjemsted og formål

 • Klubbens navn er  ”Ringsted Ro- og Kajakklub”, dens hjemsted er Ringsted Kommune.
 • Klubbens formål er roning og kajakroning.
 • Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak

Forbund (DKF) under Danmarks Idræts‐Forbund (DIF) samt Danske Gymnastik &

Idrætsforeninger Vestsjælland (DGI Vestsjælland) og er underlagt disse forbunds love,

bestemmelser/reglementer samt vejledninger.

 • Klubbens standermærke er en hvid vimpel med rød kant og 3 røde bølgelinjer. ”

Forslag 2 er det sprogligt mest korrekte.

Hvis et af forslagene vedtages, skal forsiden ændres tilsvarende.

For god ordens skyld vil jeg  gøre opmærksom på, at ordet ”bølgelinier” rettelig bør staves ”bølgelinjer.

 

Begrundelse for forslaget:

 • Navneændringen vil være i overensstemmelse med de aktiviteter, der dyrkes af klubbens medlemmer.
 • Udadtil vil det vise, hvilke aktiviteter der kan dyrkes i Ringsted Roklub. Det er vigtigt i forlængelse af, at søen  åbnes mere og mere for offentligheden.

Fremsendt den 19. januar 2014 af medlem

Jeppe Brandt Jepsen

 

Generalforsamling for Ringsted Roklubs Bådfond:

 1.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 2.  Valg til Fondsbestyrelsen: Efter tur afgår formand Ejnar Friberg, der ikke modtager genvalg. Uden for tur afgår kasserer Ib Striboldt, der ikke modtager genvalg
 3.  Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.
 4. Evt.

 

Mvh. Jørn Ekblom, formand, Ringsted Roklub.

Comments are closed.